Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Văn Bản Phát Hành

CHƯƠNG TRÌNH

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH SỐ 87-KH/ĐTN NGÀY 29/02/2024 CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NHẬN ỦY THÁC CHO VAY...

87KH kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay nguồn vốn NH CSXH và nguồn vốn Đoàn TNCS quản lý 2024_0001

THÔNG BÁO

QUYẾT ĐỊNH

LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN

BÁO CÁO

THƯ MỜI, THƯ TRIỆU TẬP